Blueprint juni

WWW.FLUX.NL/BLUEPRINT

UITGAVE NR. 03


BLUEPRINT


fluX Blueprint! Is de naam van ons online informatie platform speciaal voor alle gebruikers van onze modules. In deze februari editie vindt u o.a. tips voor het gebruik van onze woningcorporatiemodule. Wij wensen u veel leesplezier! En heeft u naar aanleiding van deze editie vragen of wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Neem gerust contact op met fluX Blueprint.

COS-3000 assurance verklaring

Voor welke versienummer is de COS verklaring geldig?

Net als vorig jaar verwijst de COS verklaring naar de MVS module op een bepaalde datum. Na die tijd zijn geen wijzigingen in de MVS module aangebracht. Als we wijzigingen aanbrengen, maken we dat kenbaar middels release-notes, die iedere gebruiker via de mail ontvangt. Voor de MVS module zijn na de afgifte van de COS verklaring geen wijzigingen doorgevoerd.

De accountant stelt een aanvullende verklaring op om dit te bevestigen

Is de COS verklaring goed genoeg / geldig?

Een COS verklaring mag conform de regelgeving (ISAE framework) van de internationale accountantsorganisatie (IFAC) alleen worden opgesteld door een accountant. De omvang en wijze van onderzoek wordt vastgesteld door een accountant. De accountants hebben in 2017 overleg gevoerd over de COS verklaringen.

Overleg op 3 april 2017

Op 3 april 2017 zijn de volgende personen aanwezig geweest bij een overleg om de uitkomsten van de onderzoeken en de COS verklaringen te bespreken:

Ruud Kerssens | BDO
Jos Herst | BDO
Paul Müskens | EY
Ruud van Moll | Deloitte
Jesper de Boer | Deloitte
Martin Trouwhorst | Deloitte
Buitenhuis | Baker Tilly Berk
Sander Frissen | PWC
Frenkel Mazenier | Mazars
Rudi Dupper | Equity Accountants
Sjaak Bruinsma | KPMG

Het overleg van 3 april 2017 was bedoeld om individuele woningcorporaties geen vragen meer te stellen over de COS3000 verklaring.  Naar aanleiding van het overleg heeft onze accountant (Equity Accountants) nog een aanbiedingsbrief opgesteld, conform de wensen van de aanwezige organisaties.

De controlerende accountant kan altijd een afgegeven COS verklaring afwijzen. Gegeven het overleg van 3 april 2017 lijkt dat zeer onwaarschijnlijk. Mocht het toch gebeuren, verzoeken we u om eerst te verwijzen naar de collega van de accountant welke aanwezig is geweest bij het overleg van 3 april om verdere informatie in te winnen.

Mag de controlerend accountant een COS verklaring afwijzen?

De controlerende accountant kan een COS verklaring afwijzen. De accountants proberen te voorkomen dat elke individuele accountant voor elke klant opnieuw het wiel uitvindt. De accountants die de COS verklaring afgeven overleggen met de controlerende accountants over de opzet en uitvoering van de controle en het resultaat. Zie voor meer informatie onder de vraag “Is de COS verklaring goed genoeg / geldig?”.

Het Ministerie heeft in haar regelgeving voor zover bij ons bekend geen aanvullende voorwaarden aan een COS verklaring gesteld.

U krijgt geen goedkeurende verklaring?e

AEDES heeft zich actief ingezet in de discussies met de accountants over het verkrijgen van een goedkeurende verklaring. Accountants eisen een analyse van het waardeverschil.

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/marktwaardering/accountants-geven-toch-verklaring-af-op-jaarrekeningen-bij-basisvariant-marktwaardering.html

Onduidelijk is hoe de analyse opgezet moet worden. Van verschillende klanten krijgen we verschillende vragen. Zie verder verklaring waarde verschil.

Equity Accountants

Equity Accountants heeft in opdracht van fluX de COS verklaring opgesteld. Equity Accountants heeft uitgebreid toelichting gegeven over het verrichte onderzoek en de COS verklaring.

Hoe is de opzet van het onderzoek voor de COS verklaring voor fluX geweest?

In de aanbiedingsbrief bij de COS verklaring van fluX staat het onderzoek beschreven. Voor zover fluX weet, is de COS verklaring van fluX op één punt uniek. Equity Accountants heeft in Excel het model nagerekend. Bij de meeste verklaringen is dit niet het geval.

Ondanks de grondige werkzaamheden van onze accountant heeft fluX de afgelopen periode van enkele Woningcorporaties vernomen dat de controlerende accountant(s) een aanvulling wensen op de COS-3000 verklaring die flux heeft ontvangen. Men wil graag de bevestiging ontvangen dat de afgegeven COS-3000 verklaring nog steeds geldig is.

Met andere woorden; een bevestiging dat waarderingen die verricht zijn na het afgeven van de COS-3000 verklaring gelijk zijn aan waarderingen ten tijde van het validatiemoment (datum afgifte COS-3000). 

fluX heeft bovenstaande besproken met de certificerende accountant EQ.

Afgesproken is dat Equity Accountants opnieuw een controle doet waarbij men de waarderingen die momenteel uit fluX komen vergelijkt met de waarderingen ten tijde van de COS certificering. Hierbij worden zowel de volledige waarderingen als individuele kasstromen gecontroleerd. Zoals u begrijpt mag hier, aangezien fluX geen aanpassingen meer heeft gedaan na afgifte van de COS-3000 verklaring, geen verschil in ontstaan. Equity Accountants is al gestart met de werkzaamheden en verwacht uiterlijk aanstaande maandag 19 juni de controle rond te hebben.

U kunt deze rapportage opvragen door een e-mail te sturen naar onze helpdesk: info@flux.nl

Verklaring waardeverschillen 2015 – 2016

Woningcorporaties worden jaarlijks verplicht om hun vastgoedportefeuille door te rekenen conform het Handboek Marktwaardering per stand 31-12. De vele wijzigingen in het Handboek 31-12-2016 ten opzichte van 31-12-2015 heeft ervoor gezorgd dat er waardeverschillen ontstaan van soms > 20%.
Deze waardeverschillen komen tot stand door wijzigingen in:

A. Data

De opgevoerde data vanuit de Woningcorporatie, denk hierbij aan aantal eenheden, contracthuur, mutatiegraad, etc.

B. Normatieve uitgangspunten, zoals verplicht vanuit het Handboek

Denk hierbij aan indexreeksen, kosten, disconteringsvoet, etc.

C. Rekenmethodiek, zoals verplicht vanuit het Handboek

De rekenmethodiek van Handboek 2016 wijkt op meerdere onderdelen af van het Handboek 2015, dit zorgt automatisch voor waardeverschillen. De rekenregel met de grootste impact voor de waardering is het fractioneel muteren (Handboek 2016) versus het muteren van hele woningen (Handboek 2015).

Bovenstaande wijzigingen zorgen ervoor dat de verschillen tussen de waarderingen van 2016 en 2015 niet verklaard kunnen worden.

Impact van rekenmethodiek

Accountants wensen deze waardeverschillen dan ook te verklaren door de impact van een andere rekenmethodiek (punt C) buiten beschouwing te laten.

Inzicht in waardeverschil per onderdeel

Daarnaast zijn er aanvullende vragen van accounts die wensen om per onderdeel (punten A, B en C) een inzicht te geven van het effect op het waardeverschil.

Download handleiding

fluX heeft een handleiding geschreven waarin staat beschreven welke stappen u moet uitvoeren om tot de gewenste resultaten te komen.

Download “Handleiding waardering 2015 conform Handboek 2016”

Handleiding-waardering-2015-conform-Handboek-2016_versie-2.16.pdf – Downloaded 91 times – 643.10 KB