• Oplossingen voor professionals

  fluX is marktleider op het gebied van webbased taxatie managementsystemen

  Vraag nu een demo aan
 • Woningcorporatie
  module

  Oplossing voor modelmatig
  waarderen marktwaarde

  Demo aanvragen
 • TMS portal voor professionals

  fluX introduceert de online TMS portal voor vastgoed professionals. Maak nu snel eenvoudig een account aan.

  Naar TMS portal
 • Nieuwe interface fluX modules

  Alle fluX modules beschikken vanaf 20 augustus over een vernieuwde interface geïnspireerd op Windows 10.

Verklarende woordenlijst woningcorporaties

Term of AfkortingOmschrijving.
AedesLandelijke branchevereniging van woningcorporaties
BasisversieMarktwaardewaardering die gedetailleerd de uitgangspunten volgt van het Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde.
BbshBesluit beheer sociale huursector: Wetsbesluit waarin de regels voor woningcorporaties staan.
Bedrijfswaarde (van een woning)De waarde van een woning gebaseerd op de toekomstige opbrengsten en uitgaven volgens een verwacht exploitatiescenario. Het grote verschil met de boekwaarde is dat de boekwaarde alleen kijkt naar de gemaakte kosten in het verleden en niet naar de opbrengstpotentie in de toekomst.
Boekwaarde (van een woning)De waarde waarvoor een woning in de boeken staat. Deze waarde is volgens RJ 645 gebaseerd op de historische kostprijs of aanschafprijs verminderd met afschrijvingen. BVO Bruto Vloeroppervlak: De vloeroppervlakte van een gebouw gemeten op vloerhoogte aan de buitenzijde van de constructie.
BVOBruto Vloeroppervlak: De vloeroppervlakte van een gebouw gemeten op vloerhoogte aan de buitenzijde van de constructie.
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek.
CFVCentraal Fonds Volkshuisvesting: Zelfstandig Bestuursorgaan, treedt op als toezichthouder en steunverlener voor woningcorporaties.
DCF-modelDiscounted Cashflow model: Het omzetten van toekomstige kasstromen in geld van vandaag. fluX gebruikt o.a. deze methodiek voor de waardering van vastgoed.
DisconteringsvoetOok wel disconteringspercentage: Percentage dat gebruikt wordt in een DCF-model om toekomstige bedragen om te rekenen naar de waarde nu.
EPCEnergieprestatiecoëfficiënt: Een indexgetal dat de energetische efficiëntie van een gebouw aangeeft. Het wettelijke vereiste minimum is 0,8 (sinds 2006).
ExploitatieperiodeOok wel exploitatieduur: De periode dat een huurwoning verhuurd wordt. In rekenmodellen wordt bij sociale huurwoningen vaak uitgegaan van 50 jaar. Rekenen met een langere periode is niet toegestaan van het WSW.
FaciliteringsvolumeTerm gehanteerd door het WSW voor de maximale som van leningen die onder WSW garantstelling kunnen worden aangetrokken, gebaseerd op de verwachte kasstromen van de corporatie.
Full versie Marktwaardewaardering volgens de basisversie met enkele specifieke vrijheidsgraden.
Gebouwd parkerenAls er geen sprake is van parkeren op maaiveld (standaard parkeerplaatsen) is er sprake van gebouwd parkeren in bijvoorbeeld de vorm van een parkeerkelder.
Grond- opstalexploitatieDe kosten en opbrengsten van een project worden in kaart gebracht met de grond- en de opstalexploitatie. De opdeling wordt gemaakt tussen opbrengsten en kosten van de opstallen en kosten en opbrengsten van de grond.
MarktwaardeontwikkelingDe gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling van de marktwaarde
van een object.
NCW (NHW)Netto Contante Waarde, ook wel Netto Huidige Waarde: De huidige waarde van een bedrag in de toekomst. Verkregen door het toekomstige getal te verdisconteren tegen een bepaald percentage (de disconteringsvoet).
Onrendabele topHet negatieve verschil tussen de bedrijfswaarde en de investeringskosten van een sociale huurwoning.
ParkeernormNorm die door de gemeente per gebied wordt vastgesteld en aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er per woning gebouwd moeten worden.
PvEProgramma van Eisen.
RJ 645Richtlijn Jaarverslaggeving 645: In deze richtlijn staan de regels waaraan woningcorporaties zich moeten houden op het gebied van jaarverslaggeving.
TIToegelaten Instelling: In dit geval een toegelaten instelling volgens het Bbsh: een woningcorporatie.
UitpondenHet verkopen van huurwoningen uit het bezit van een woningcorporatie door de corporatie zelf.
VHEVerhuurbare Eenheid.
Volkshuisvestelijke ExploitatiewaardeUniforme bedrijfswaardeberekening opgezet door het CFV om corporaties eerlijk te kunnen vergelijken. Het is de waarde die voortvloeit uit voortgezette exploitatie van de woningen.
VVOVerhuurbaar Vloeroppervlak: De vloeroppervlakte van kantoren aan de binnenzijde gemeten exclusief liften, trappenhuizen, installatieruimtes en parkeerplaatsen: Oftewel: Het aantal m² waarvoor de gebruiker huur betaald.
WoonKeurKeurmerk dat eisen stelt aan de woontechnische kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Het niveau van gebruikskwaliteit, inbraakwerend, sociale veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid van een woning zijn voorgeschreven.
WoningcorporatiemoduleDeze door fluX ontwikkelde module is speciaal voor woningcorporaties die op een efficiënte wijze een basis en full waardering kunnen afgeven.
WOZ waardeDe waarde van een onroerende zaak volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het gaat hierbij om de waarde in onverhuurde staat en met directe beschikking over het volledige eigendom van het onroerende goed.
WSWWaarborgfonds Sociale Woningbouw: Instantie die garanties geeft aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken.
WWSWoningwaarderingsstelsel: Systeem opgezet en gehanteerd door het ministerie van VROM waarbij door middel van een puntensysteem de wettelijke maximale huur van een (sociale) huurwoning kan worden vastgesteld.